Hieronder vindt u de algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van Sjoppies BV, gevestigd te Baarn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Baarn Nederland onder nummer 686889030000. Ons BTW-identificatienummer is: NL857549832B01. U kunt ons op werktijden tijdens kantoortijden telefonisch bereiken op: +31 (0) 33 – 7601975 of per e-mail: info@sjoppies.nl

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot alle bestellingen alsmede geleverde producten tussen Sjoppies BV en de klant tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is. Sjoppies BV heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

2. Prijzen en Aanbiedingen
2.1 De genoemde prijzen bij de artikelen zijn in euro’s en inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
2.2 Sjoppies BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

3. Betaling
3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. U kunt hier kiezen uit de volgende betaalmethoden:
a) Creditcard;
b) iDeal
c) PayPal.
3.2 De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
3.3Wanneer de betaling niet binnen 8 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

4. Verzendkosten
De verzendkosten verschillen per land. Voor Nederland zijn de verzendkosten Euro 4,95 per bestelling. Vanaf EUR 20,00 geen verzendkosten.

5. Levering
5.1 Sjoppies BV besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan PostNL Bestellingen worden via PostNL verzonden en zijn traceerbaar in dit systeem.
5.2 Sjoppies BV streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen, na ontvangst van de betaling, te versturen.
5.3 Sjoppies BV zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren. Sjoppies BV heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
5.4 Sjoppies BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.

6. Annuleren
6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd.
U kunt deze annulering doorgeven per mail: info@Sjoppies BV.com

7. Voorraad
7.1 Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel is uitverkocht. U wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht.
In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren Sjoppies BV zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.

8. Garantie en Aansprakelijkheid
8.1 De produkten in het assortiment van Sjoppies BV zijn met zorg samengesteld en voldoen aan de eisen waar kinder- en babykleding aan moet voldoen. De artikelen die u op grond van overeenkomst worden geleverd, bezitten deze eigenschappen die u bij normaal gebruik mag verwachten.
Bij eventuele klachten kunt u per mail contact opnemen met Sjoppies BV op info@sjoppies.nl
8.2 De inhoud van deze site wordt regelmatig bijgewerkt en is met grootste zorgvuldigheid samengesteld. Sjoppies BV kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Sjoppies BV is niet aansprakelijk voor gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
8.3 Sjoppies BV is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet , zal de prijs door Sjoppies BV zo spoedig worden aangepast.
8.4 Sjoppies BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
8.5 Sjoppies BV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een gebrek of schade dat is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijk toestemming van Sjoppies BV, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
8.6 Sjoppies BV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het aangegeven wasvoorschrift niet wordt nageleefd.

9. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sjoppies BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Sjoppies BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10. Giftcards
10.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle per mail verzonden giftcards die worden uitgegeven door Sjoppies BV
10.2 Iedere giftcard is voorzien van een unieke code.
10.3 Iedere giftcard is een jaar geldig. Na de vervaldatum kan de giftcard niet meer worden ingewissseld. De vervaldatum is de datum van ontvangst van de mail met de code plus 1 jaar.
10.4 Om een giftcard te gebruiken dient u in het in het bestelproces Giftcard te selecteren als betalingsmethode. De restwaarde is niet inwisselbaar voor geld.
10.5 Giftcards uitgegeven door Sjoppies BV zijn uitsluitend inwisselbaar voor artikelen die zijn aan te schaffen op Sjoppies BV en zijn niet inwisselbaar voor geld.
10.6 Mocht uw bestelling hoger in waarde zijn dan de ingewisselde waarde van de giftcard(s), dan dient dit verschil te worden betaald. Zodra de betaling is ontvangen wordt de bestelling verwerkt.
10.7 Het is niet toegestaan de giftcard(s) of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
10.8 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van giftcards wordt ontzegd.
10.9 Sjoppies BV staat niet in voor de werking van de giftcard(s) en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de giftcard(s) ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Sjoppies BV. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.
10.10 Deze giftcardvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Sjoppies BV zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden u aan om de giftcardvoorwaarden telkens voor het gebruik van een giftcard te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen de giftcard(s) gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde giftcards.
10.11 U kunt per bestelling maximaal 5 giftcards inwisselen
10.12 Heeft u moeilijkheden bij het inwisselen van uw giftcard, mail dan naar info@ Sjoppies BV.com.

11. Herroepingsrecht
11.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
11.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
11.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
11.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

12. Kosten in geval van herroeping
12.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
12.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
12.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

13. Uitsluiting herroepingsrecht
13.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
13.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
13.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

14. Klachtenregeling
14.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
14.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
14.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
14.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
14.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

15. Geschillen
15.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
15.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 16. Aanvullende of afwijkende bepalingen
16.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
16.2 Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Sjoppies BV. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.
Copyright beeld- en tekstmateriaal
Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

Vragen, klachten en opmerkingen
Sjoppies BV streeft naar tevreden klanten. Heeft u vragen en/of opmerkingen, kunt u dat per e-mail laten weten: info@sjoppies.nl

Neem contact op

Op dit moment zijn wij offline. Laat een bericht achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

0